بهبۆنهی کۆچی دوایی برای ئازیزمان خوالێخۆشبوو (کاک شوان عادل جمال عرفان)،  بهناوی خۆمان و سهرجهم خانهواده‌‌کهمانهوه، سوپاس و پێزانینی خؤمان ئاڕاستهی ههمووئهو دۆست و کهس و هاوڕێ و براو خوشکه‌‌بهڕێزانهمان ئهکهین، کهلهمهراسیمی پرسهی خوالێخۆشبوو لهوڵات و پرسەکەی لە شاری رايزڤايک - هۆڵەندا ئامادهبوون، یان به تهلهفۆن و ئیمهیڵ لهناوهوهو دهرهوههاوبهشی خهمیان کردین خهمهکانيان لێ کهمکرینه‌‌وه، ههروهها سوپاسی ههموو لایهن و نوێنهرانی پارتهکوردستانی و رێکخراوهکوردیه‌‌کانی هۆڵهندهو بهتایبهت براو هاوڕێی ئازیزمان کاک سهردار فهتاح ئەمین کارگێڕی ناوەندی رێکخراوە دیموکراتیەکانی (ی. ن. ک) و ههروهها کاک هاندهر جمال رهفعهت لێپرسراوی پهيجی ئاگاداری و راگهياندن لە هۆڵەندا ئهکهین، کهبهدهنگمانهوههاتن و گشت لايهکيان لە پرسەکەمان ئاگادار کردبۆوه بهئیمێل.

لهیهزدانی مهزن خوازيارينناخۆشی نهیهتهرێگای هیچ لایهکیان و مردووی ههموو لایهك بهبهههشتی بهرین شاد بکات.

دووبارهسوپاس ڕێزی تايبهتيمات بؤ گشت لايهک.

                           شێرکۆ عرفان

خانهوادهی خوالێخۆش بوو

هۆڵهنده